Τηλεφωνικές Παραγγελίες
2103829626, 2103254843
0Item(s)

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών σας.

Product was successfully added to your shopping cart.

Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή - Γενικά

Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.beautylabthestore.gr, το οποίο ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «Ε. ΔΑΡΑΒΕΛΗ - Ι. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο THE STORE BEAUTYLAB και εδρεύει στην οδό ΛΕΚΚΑ, αριθμός 26, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 800764917, Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΩΝ – (εφεξής Εταιρεία). Από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προωθούνται πρώτες ύλες καλλυντικών, καλλυντικά, είδη ομορφιάς και αισθητικής, είδη συσκευασίας καλλυντικών, είδη και όργανα χημείου, και γενικά τα προϊόντα του φυσικού μας καταστήματος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναλυτικά παραθέτουμε παρακάτω:

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (website) προϋποθέτει την προσεκτική ανάγνωση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων λειτουργίας του (στο εξής «όροι»).

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές.

Η Εταιρεία, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και στα πλαίσια της καλής πίστης και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

2. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ζήτημα σε σχέση με αυτούς τους όρους, για την ιστοσελίδα μας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση sales@beautylabthestore.gr ή στο τηλέφωνο 2103829626.

Οι προς την Εταιρεία μας πάσης φύσεως δηλώσεις των επισκεπτών και χρηστών του διαδικτυακού τόπου, οι οποίες δεν αφορούν παραγγελία - προμήθεια προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην έδρα της εταιρείας, η οποία αναφέρεται αμέσως παραπάνω και η Εταιρεία θα απαντά με κάθε πρόσφορο και κατάλληλο, ανάλογα με την περίσταση, τρόπο.

Οι χρήστες ή επισκέπτες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους όρους λειτουργίας του, καθώς αυτοί παρατίθενται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας, έχουν συνταχθεί με τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο, η πρόσβαση σ’ αυτούς είναι εύκολη και γίνεται με πρόσφορα και σύμφωνα με τον νόμο και τα συναλλακτικά ήθη μέσα. Όπως συνάγεται από το άρθρο 2 του Ν. 2251/1994, για την «προστασία των καταναλωτών», οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις, δεσμεύουν τον καταναλωτή εάν αυτός κατά την κατάρτιση της σύμβασης τους αγνοούσε υπαιτίως, ιδίως όταν ο προμηθευτής του υπέδειξε την ύπαρξή τους και έδωσε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους.

Η εγγραφή του επισκέπτη στο παρόν διαδικτυακό κατάστημα αποτελεί αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων. Όποιος δε επισκέπτης/χρήστης  δεν αποδέχεται το περιεχόμενο των όρων αυτών, συνιστάται να απέχει από τη χρήση του δικτυακού τόπου - ηλεκτρονικού καταστήματός μας.

Το www.beautylabthestore.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί, τροποποιεί και καταργεί τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού καταστήματος μονομερώς, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση της ενημέρωσης των υφιστάμενων όρων, με την ανάρτηση των τροποποιήσεων στον παρόντα δικτυακό τόπο ή/και την ενσωμάτωση των νεότερων όρων στους ήδη υφιστάμενους. Η εταιρία δικαιούται να τροποποιεί, να αναστέλλει ακόμα και να διακόπτει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος για οποιονδήποτε λόγο και αιτία κρίνει απαραίτητο, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, η οποία κρίνει, ανάλογα με τις περιστάσεις, εάν και πότε θα επικαλεστεί και θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της. Ως εκ τούτου, η μη άσκηση των δικαιωμάτων της εταιρείας δεν επιφέρει παραίτησή της από τα ως άνω δικαιώματα, ούτε κατάργηση των σχετικών όρων.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Το διαδικτυακό μας κατάστημα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα ενήλικα και ικανά προς δικαιοπραξία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 127 επ. Α.Κ.). Η Εταιρεία δεν οφείλει και δεν μπορεί να γνωρίζει την αλήθεια των στοιχείων τα οποία δηλώνουν οι χρήστες και καμία ευθύνη δε φέρει για ενδεχόμενη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματός της από άτομα ανίκανα προς δικαιοπραξία. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς, οι δικαστικοί συμπαραστάτες και όσοι ευθύνονται αντικειμενικά για τους ανίκανους προς δικαιοπραξία χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους για αντιπαροχή, επιφυλασσομένης της εταιρείας μας για την άσκηση κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός της, έστω και αν αυτό δεν αναγράφεται ρητά στους παρόντες όρους. Επίσης, τα ίδια ισχύουν για την πληρωμή παραγγελίας που έγινε στο ηλεκτρονικό κατάστημα με πιστωτική κάρτα και την παροχή των νόμιμων στοιχείων του κατόχου της. Η σύμβαση είναι έγκυρη και δεσμεύει τον νόμιμο κάτοχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως από το πρόσωπο που τη χρησιμοποίησε. Ως εκ περισσού, τονίζεται ότι η παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νόμιμου κατόχου χρήση της πιστωτικής κάρτας για σύναψη συμβάσεως με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν τον απαλλάσσει από την καταβολή του αντιτίμου και όποιων άλλων υποχρεώσεων προκύπτουν από τη συναφθείσα σύμβαση, επιφυλασσόμενης πάντα της εταιρείας μας για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιώματός της, έστω και εάν αυτό δεν προβλέπεται στους παρόντες όρους.  

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλουν να μας γνωστοποιούν τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, για την έγκυρη σύναψη συμβάσεως και στη συνέχεια την εκ μέρους μας επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας τους. Το www.beautylabthestore.gr δεσμεύεται ότι δε θα γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για διαφημιστικό σκοπό, παρά μόνο μετά από ρητή συναίνεσή τους.Οι χρήστες/πελάτες δικαιούνται, ανά πάσα στιγμή, να διαγραφούν από τις βάσεις δεδομένων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, υπό τον όρο να μην έχουν ανεξόφλητες οφειλές προς το ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην τελευταία περίπτωση οι οφειλές τους παραμένουν μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Οι επισκέπτες και χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να τον χρησιμοποιούν μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο σύμφωνο με τους όρους του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Εάν οι πράξεις ή παραλείψεις των επισκεπτών/χρηστών παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τους ως άνω όρους και τις διατάξεις του νόμου (ενδεικτικά: βλ. Αστική και Διοικητική Νομοθεσία, Ποινικό Κώδικα, Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, Κώδικας Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο κ.λπ.) και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή και σύννομη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου, (μπορούν να του) προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία ή να επηρεάσουν δυσμενώς την παροχή υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, η Εταιρία δικαιούται να τους απαγορεύσει την πρόσβαση, να διαγράψει τους λογαριασμούς τους και να τους υποχρεώσει σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος, ακόμα και όσα δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους. Οποιαδήποτε δε αποζημίωση ή άλλα έξοδα κληθεί να καταβάλει η εταιρία μας, λόγω αξιόποινης και αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του χρήστη, βαρύνουν τον ίδιο τον χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλει άμεσα και χωρίς να απαιτείται η για τον σκοπό αυτό προσφυγή της εταιρείας στα δικαστήρια.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.beautylabthestore.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβές προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.beautylabthestore.gr και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.beautylabthestore.gr.

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας ούτε να παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα διότι παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, αλλά ούτε δύναται να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διαθεσιμότητά του προς όλους τους επισκέπτες/χρήστες και την ασφάλεια και το περιεχόμενό του. Το www.beautylabthestore.gr διευκρινίζει ότι η  διαθεσιμότητα εξαρτάται και από άλλους τεχνικούς παράγοντες (π.χ. κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό των χρηστών κ.λπ.) και ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν ευθύνεται για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου έναντι των χρηστών. Η Εταιρεία μας ελέγχει με προσοχή και συνέπεια τις πληροφορίες τις οποίες αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο, εξαντλώντας την εκ του νόμου σχετική υποχρέωσή της, αλλά δεν ευθύνεται για τις δημοσιεύσεις τρίτων στον ως άνω ιστοχώρο. Συνιστάται δε στους επισκέπτες/χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, επιβλαβή προγράμματα και πάσης φύσεως κακόβουλο λογισμικό, έστω και εάν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά στους παρόντες όρους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων, που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη, πλημμελή και ακατάλληλη εν γένει χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα στην κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, περιορίζεται και εξαντλείται στην υποχρέωση αντικατάστασής του, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

Η χρήση, διαχείριση και οι συνθήκες φύλαξης των πρώτων υλών αναγράφεται στα αντίστοιχα δεδομένα ασφαλείας που είναι διαθέσιμα για όλα τα υλικά που διακινεί το www.beautylabthestore.gr. Οι πρώτες ύλες κατά την αποστολή τους συνοδεύονται από το αντίστοιχο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας MSDS (και σε ηλεκτρονικό αρχείο) όπου αναφέρεται η όποια επικινδυνότητα κατά την χρήση τους καθώς και οδηγίες προφύλαξης. Ο χρήστης οφείλει να ενημερωθεί και να κάνει σωστή χρήση τους.

Ιδιαίτερα οι πρώτες ύλες πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.

Η Εταιρεία δεν φέρνει καμμιά ευθύνη για τυχόν βλάβη που μπορεί να προκληθεί στην υγεία του καταναλωτή από χρήση πρώτων υλών, η οποία δεν ακολουθεί τις οδηγίες και προφυλάξεις που αναφέρονται στα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας είτε κατά την Παρασκευή καλλυντικών χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης και οι σωστές συγκεντρώσεις καθώς και οι κανόνες Ορθής Παρασκευής Καλλυντικών (σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία καλλυντικών κανονισμός 1223/09).

Όσον αφορά τα καλλυντικά προϊόντα και τις καλλυντικές βάσεις που διακινεί το www.beautylabthestore.gr, αυτά διέπονται και είναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία καλλυντικών 1223/09 και τα υποχρεωτικά στοιχεία επισήμανσης αναγράφονται στον αρχικό περιέκτη αλλά είναι στη διάθεση του αγοραστήεφόσον το ζητήσει.

Σε οποιαδήποτε επεξεργασία (πχ.προσθήκη φυσικών συστατικών αρωμάτων κλπ) των ως άνω σκευασμάτων από τον αγοραστή,αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο αγοραστής ή/και το υπεύθυνο πρόσωπο που αυτός έχει ορίσει ως ορίζει η Ευρωπαική νομοθεσία.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για την έλλειψη προϊόντων, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας μας ή λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. απεργία προμηθευτών, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π.).

Η Εταιρεία μας παραδίδει τις παραγγελίες στις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες μεταφορών, τις οποίες επιλέγει κατά την κρίση της, ανάλογα και με τον όγκο της παραγγελίας, προκειμένου  τα προϊόντα να παραδοθούν εγκαίρως στους πελάτες μας, στον συμφωνηθέντα τόπο και χρόνο. Δεν ευθύνεται όμως για την κακή κατάσταση στην οποία μπορεί να παραδοθούν τα παραγγελθέντα προϊόντα, εφόσον αυτά αποστέλλονται από  την αποθήκη της στους χρήστες σε καλή κατάσταση και σωστά συσκευασμένα. Επίσης η εταιρία μας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη από πιθανή ζημία που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων (από τις εταιρίες μεταφορών) σε τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον συμβληθέντα με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρήστη, εφόσον το τρίτο αυτό πρόσωπο κατοικεί μόνιμα ή προσωρινά ή εργάζεται στον ίδιο χώρο, τον οποίο υπέδειξε ο χρήστης για την παράδοση της παραγγελίας του.

Οι έμπειροι επιστημονικοί συνεργάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δύνανται να παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες, σε ερωτήσεις των χρηστών του δικτυακού μας τόπου, προς ενημέρωσή τους και μόνο, για θέματα υγείας, ομορφιάς και αισθητικής, οι οποίες όμως (συμβουλές και πληροφορίες) δεν αντικαθιστούν τις ιατρικές γνωματεύσεις, οδηγίες, συνταγές κ.λπ. από εξειδικευμένους επαγγελματίες γιατρούς, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ., τις οποίες οφείλουν να ακολουθούν πιστά, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και αισθητικής ή οποιαδήποτε άλλα θέματα. Οι σε απάντηση ερωτημάτων των χρηστών συμβουλές και πληροφορίες είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, πάντα όμως με την επιφύλαξη ότι οι χρήστες παρέχουν στους επιστημονικούς μας συνεργάτες όλα τα κρίσιμα δεδομένα του ζητήματος που τους απασχολεί, με ακρίβεια και πληρότητα, χωρίς η εταιρία μας να μπορεί ή/και να υποχρεούται να τα επιβεβαιώσει. Ως εκ περισσού, τονίζεται ότι εάν ο χρήστης δώσει αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, η Εταιρία μας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αφού ο ίδιος ο χρήστης θα είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ζημία που θα υποστεί.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.beautylabthestore.gr με οποιαδήποτε μορφή (π.χ. κείμενα, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, γραφήματα, λογότυπα, βάσεις δεδομένων, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, διακριτικός τίτλος κ.λπ.), έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τον Ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4212/2013 (και ενσωμάτωσε τις οδηγίες της Ε.Ε. με αριθμούς 2011/77/ΕΕ και 2012/28/ΕΕ), με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τρίτων. Η πνευματική ιδιοκτησία, η οποία περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού προς το έργο (ηθικό δικαίωμα) αποκτάται πρωτογενώς και χωρίς διατυπώσεις (άρθρα 1 και 6 Ν. 2121/1993). Περαιτέρω, για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων και του διακριτικού τίτλου του www.beautylabthestore.grισχύει και η εμπορική νομοθεσία (Ν. 2239/1994 «περί σημάτων», όπως τροποποιήθηκε  και ο Ν. 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού»). Το όνομα του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, www.beautylabthestore.gr (domainname) χορηγήθηκε στην εταιρία μας νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ως εκ τούτου η Εταιρία μας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του.

Απαγορεύεται ρητά η οποιασδήποτε μορφής αναπαραγωγή (π.χ. αντιγραφή, τροποποίηση, downloadingκ.λπ.) όλων των παραπάνω αναφερομένων έργων, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιεσδήποτε μεθόδους και τεχνικά μέσα, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους και η πάσης φύσεως χρήση τους από τρίτους και η με κάθε τρόπο (π.χ. μεταπώληση, εκμίσθωση κ.λπ.) διανομή τους στο κοινό. Τονίζεται ότι τα παραπάνω αναφερόμενα αποτελούν ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση και συνεπώς απαγορεύονται όλες οι συναφείς πράξεις παράνομης αναπαραγωγής, επεξεργασίας, εκμετάλλευσης, διανομής και διασποράς των έργων του δικτυακού μας τόπου (www.beautylabthestore.gr), έστω και εάν δεν αναφέρονται αναλυτικά στους παρόντες όρους.

Εξαίρεση στα προαναφερθέντα αποτελούν τα οριζόμενα στα άρθρα 19 και 28Β του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος και οι περιπτώσεις χορήγησης έγγραφης άδειας της εταιρείας μας ή του δικαιούχου με τρίτους.  

5. Προσωπικά Δεδομένα, Διαφήμιση και Επικοινωνία, Ασφάλεια, Cookies

Το www.beautylabthestore.gr σέβεται απόλυτα και εφαρμόζει πιστά την ισχύουσα εθνική  νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματός μας θα κληθεί, εάν θελήσει να συνάψει σύμβαση αγοράς προϊόντων από την εταιρία μας, να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ.), τα οποία όμως θα περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και θα ζητούνται μόνο για την εξυπηρέτηση του ιδίου του χρήστη-πελάτη. Ο χρήστης θα φέρει και την ευθύνη της πληρότητας, ορθότητας και αλήθειας των προσωπικών του στοιχείων (ενδεικτικά: σε σχέση με την ηλικία και τη δικαιοπρακτική ικανότητα του χρήστη), την ορθότητα των οποίων, σε κάθε περίπτωση, αδυνατεί να ελέγξει η εταιρία μας, ως αποδέκτης τους.  

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που επιθυμεί ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος και δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία  προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων). Το www.beautylabthestore.gr συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας του και για να προσφέρει στους επισκέπτες και χρήστες του διαδικτυακού τόπου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη και χρήστη του διαδικτυακού τόπου συλλέγονται, διατηρούνται σε αρχείο και υπόκεινται σε επεξεργασία από το www.beautylabthestore.gr με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και την καλή λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες του.

Συγκεκριμένα, σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας και βάση της νομιμότητάς τους είναι η εκτέλεση σύμβασης και η ολοκλήρωση και διεκπεραίωση παραγγελιών, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη με σκοπό την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο του, και η, κατόπιν συναίνεσης του χρήστη, αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletter) στον χρήστη  και η αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής του συμπεριφοράς (προφίλ) καθώς και λόγοι βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών (στατιστική επεξεργασία δεδομένων τα οποία δεν δύνανται να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο).

Οι πελάτες-χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θα  μπορούν, ύστερα από τη δική τους ρητή συγκατάθεση, να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα για νέα προϊόντα της εταιρείας μας, εκπτώσεις και προσφορές, διενέργεια διαγωνισμών, έρευνα αγοράς κ.λπ. Οι χρήστες-πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πληροφορούνται για νέα προϊόντα του καταστήματός μας (ηλεκτρονικού και φυσικού), προσφορές, εκπτώσεις, με τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν (newsletterστο e-mail τους, αποστολή ενημερωτικού υλικού ταχυδρομικά, με e-mail) καθώς και να (ζητήσουν) τη διακοπή αυτής της υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή.

Το www.beautylabthestore.gr δεσμεύεται ότι δε θα γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για διαφημιστικό σκοπό, παρά μόνο μετά από ρητή συναίνεσή τους.

Ο χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου, βάσει της προαναφερθείσας νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να ζητά εγγράφως από την εταιρία μας και να λαμβάνει ενημέρωση για τα προσωπικά του δεδομένα, να διατυπώνει τις αντιρρήσεις του επ’ αυτών και να τα διορθώνει, να λαμβάνει  αντίγραφο (φορητότητα) των δεδομένων που τηρούνται και τέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό ή και διακοπή της επεξεργασίας επικοινωνώντας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να αποστείλετε emailστην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@beautylabthestore.gr ή επιστολή στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής: 

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 
Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600 
Φαξ: +30 210 6475628 
E-mail: contact@dpa.gr

Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται μέσω δημοσίου δικτύου επικοινωνιών και των διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης προστατεύεται από το απόρρητο των επικοινωνιών. Ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί την ασφάλεια του απορρήτου των συναλλαγών, στην περίπτωση διακίνησης  δεδομένων μέσω δικτύων, τα οποία δεν προστατεύονται με τα εκ του νόμου επιβαλλόμενα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας.

Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος.

Απαγορεύεται η υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης, που τηρεί η εταιρία, για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, εκτός από εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο.

Ο διακομιστής (webserver) του διαδικτυακού μας καταστήματος (www.beautylabthestore.gr) καταγράφει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε πιθανά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν, για να διαχειριζόμαστε το websiteκαι να συγκεντρώνουμε γενικότερα δημογραφικής φύσεως δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσμες) και περιέχουν τα domainnamesκαι/ή τις IPδιευθύνσεις των browsersπου μας επισκέπτονται, την ημέρα και ώρα επίσκεψης και άλλες συναφείς, μη προσωπικά προσδιορίσμες, πληροφορίες.

Τα cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα μικρού όγκου δεδομένα, τα οποία αποστέλλονται από έναν διαδικτυακό τόπο που επισκέπτεται ο χρήστης και αποθηκεύονται επιτρεπτά στον σκληρό δίσκο του, χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τον υπολογιστή του, δίνοντας την δυνατότητα σε ηλεκτρονικές σελίδες όπως αυτή να επικοινωνούν με τον χρήστη αναγνωρίζοντας αυτόν μετά από συχνή χρήση και διευκολύνοντας την πρόσβαση του σε αυτή και τις συναλλαγές του. Ο διαδικτυακός μας τόπος, όπως και τα περισσότερα site, χρησιμοποιεί τη μέθοδο των cookies, για να μπορεί να παρέχει στους χρήστες του εξειδικευμένες πληροφορίες και υπηρεσίες, χωρίς όμως αυτά τα cookiesνα περιέχουν προσωπικής φύσεως πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsersδέχονται τα cookiesαυτόματα, αλλά οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον υπολογιστή τους και να τα απενεργοποιήσουν.

Η ενημέρωση από το www.beautylabthestore.gr, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στο www.beautylabthestore.grχρησιμοποιώντας το siteμας, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mailαυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Το www.beautylabthestore.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπό του www.beautylabthestore.gr.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο, αρμόδια δικαστήρια

Εφαρμοστέο δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει τις συμβάσεις που συνάπτουν οι χρήστες με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτές, σε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσής τους μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ που αναφέρεται παρακάτω, είναι τα ελληνικά δικαστήρια και μάλιστα τα δικαστήρια της Αθήνας, μη γενομένης δεκτής της παρέκτασης αρμοδιότητας 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015 και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία  AlternativeDisputeResolutionστο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/, η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (www.synigoroskatanaloti.gr).  Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η εταιρεία μας από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@beautylabthestore.gr.

Επίσης θέτουμε υπόψιν σας ότι η Εταιρεία μας αναγνωρίζει στα πλαίσια της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι  

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ εδώ. 

7. Τρόποι παραγγελίας 

 • Ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.beautylabthestore.gr. 
 • Με αποστολή e-mail στο sales@beautylabthestore.gr
 • Tηλεφωνικά, στον αριθμό 2103829626
 • Aπό τo φυσικό μας κατάστημα (Λέκκα 26, 10562 Σύνταγμα, Αθήνα)

Η παραγγελία μέσω e-shop ρυθμίζεται από τον νόμο 2251/1994, με τις ανάλογες τροποποιήσεις που έχει υποστεί.

 • Η διαδικασία παραγγελίας γίνεται με την συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
 • Στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
 • Οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε ευρώ (€).
 • Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ευρώ (€).

8. Τρόποι πληρωμής

Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής που διαθέτει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι οι παρακάτω:

 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (Alpha Bank / Εθνική Τράπεζα):
  Ε.ΔΑΡΑΒΕΛΗ – Ι.ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ Ι.Κ.Ε.
  Alpha Βank
  Αριθμός Λογαριασμού: 184002320003536
  IBAN: GR 8201401840184002320003536
  BIG: CRBAGRAA

  Εθνική Τράπεζα
  Αριθμός Λογαριασμού: 10400956057
  IBAN: GR 5701101040000010400956057
  SWIFT: ETHNGRAA
 • Με αντικαταβολή: H εξόφληση της παραγγελίας γίνεται ταυτόχρονα με την παραλαβή της. Το κόστος της αντικαταβολής ανέρχεται στo € 2.50 και προστίθεται στο τέλος της συναλλαγής. Ο τρόπος πληρωμής με αντικαταβολή αφορά μόνο παραγγελίες εσωτερικού για ποσά άνω των € 20.00 και κάτω των € 300.00.
 • Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.

Πληρωμές

9. Αποστολή Προϊοντων

Εντός Ελλάδας

Τα προϊόντα αποστέλλονται εντός 2-5 εργάσιμων ημερών.

 • Για παραγγελίες άνω των € 50.00, τα μεταφορικά έξοδα εντός Αττικής είναι δωρεάν και εκτός Αττικής € 3.50.
 • Για παραγγελίες κάτω των € 50.00, τα μεταφορικά έξοδα εντός Αττικής είναι € 3.50 και εκτός Αττικής € 5.50.

Για παραγγελίες σε απομακρυσμένες περιοχές, καλείστε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κοντινό πρακτορείο μεταφορών ή το ταχυδρομικό σας κατάστημα.


Εκτός Ελλάδας

Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα προϊόντα αποστέλλονται εντός 5-7 εργάσιμων ημερών

 • Για παραγγελίες άνω των € 100.00, τα μεταφορικά έξοδα είναι € 15.00.
 • Για παραγγελίες κάτω των € 100.00, τα μεταφορικά έξοδα είναι € 30.00.

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τα προϊόντα αποστέλλονται εντός 7-10 εργάσιμων ημερών

 • Για παραγγελίες άνω των € 100.00, τα μεταφορικά έξοδα είναι € 40.00.
 • Για παραγγελίες κάτω των € 100.00, τα μεταφορικά έξοδα είναι € 60.00.

Ενδέχεται να υπάρχουν έξτρα χρεώσεις που να προκύπτουν από δασμούς, ισοτιμία, εκτελωνισμούς και άλλες ιδιομορφίες της κάθε χώρας για τις οποίες η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

10. Πολιτική Τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

11. Επιστροφές Προϊόντων

Όροι Επιστροφών:

 • Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο παραστατικό πώλησης.
 • Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκαν και εσείς να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα δεν έχουν αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί.Σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται δεκτό προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.
 • Δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή βουρτσών σώματος και προσώπου για λόγους ασφάλειας υγιεινής.
 • Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν, όπως π.χ. η απ. λιανικής πώλησης, το Δελτίο Αποστολής κλπ.και κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.
 • Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν οφείλεται σε ελαττωματικότητα του προϊόντος ή λάθος αποστολή, αλλά σε λάθος παραγγελία ή αναίτια υπαναχώρηση θα χρεώνονται τα μεταφορικά αποστολής και επιστροφής.

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα μεταξύ μας σύμβαση εντός της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών, επιδεικνύοντάς μας ή αποστέλλοντας μας το σχετικό παραστατικό, με το οποίο αποδεικνύεται η αγορά των προϊόντων από την εταιρία μας (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής κ.λπ.).

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί «προστασίας των καταναλωτών» και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@beautylabthestore.gr ή στο τηλέφωνο 2103829626. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση emailπου δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.